در زبان فارسی باید گنجینه لغات فارسی دانش آموزان توسعه یابد.