مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از کمبود نیروی آموزشی برای سال تحصیلی آینده و بازنشستگی بالغ بر 5 هزار نفر از فرهنگیان شهر تهران خبر داد.