۲۷ هزار و ۵۳۰ فرزند بی سرپرست یا دارای سرپرست غیرموثر تحت پوشش بهزیستی، کمک هزینه پنج میلیون ریالی دریافت کردند.