این کارگر زحمتکش شهری از خواب سنگینش معلوم است که پس از یک روز کاری خیلی خسته شده و کنار پیاده رو و در هوای گرم تابستان, بساط خواب و استراحت پهن کرده است.