عکسبرداری از اوراق و مدارک با وجود در دسترس بودن دوربین در این دوران، موضوعی عادی به حساب می‌آید که علاوه بر راحت تر کردن امور، ضررهایی را به همراه دارد.