ضعف هایی در حوزه آموزش هست که باید آن ها برطرف کرد؛ یکی از دلایل اصلی این ضعف‌ها، ساختارآموزشی ماست که مدرک محور است.