یافتن یک معنا و مفهوم خاص برای زندگی، منتهی به داشتن زندگی مشترک باکیفیت و پرنشاط خواهد شد.