براساس برنامه ریزی انجام شده، از روز شنبه ١٠ اسفندماه آموزش دروس مقاطع تحصیلی، از شبکه آموزش سیما آغاز می شود.