مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران درباره آخرین وضعیت تالاب ها با توجه به بارش های اخیر کشور توضیحاتی داد.