طرح بزرگ فرهنگی "رمضان با قرآن؛سي روز،سي درس" با شعار "با قرآن در خانه بمانيم" در منطقه سه تهران در حال برگزاری است.