توزیع مواد غذایی در مرحله دوم خود قرار دارد تا کودکان کار برای غذا در این ایام از خانه‌های خود خارج نشوند.