پژوهشگر ارشد دانشگاه ایراسموس روتردام هلند گفت:‌ نسبت به میانگین جهانی و منطقه‌ای، ایران به لحاظ جمعیت سالمند در وضعیت متوسطی قرار دارد.