سالانه تامین اجتماعی هزینه های زیادی را در حوزه جبران هزینه درمانی دارد که باید با برنامه های دقیق و اصلاح الگوی تغذیه مردم در بخش های گوناگون مانند تأمین لبنیات و پروتئین مورد نیاز به کاهش هزینه های ...