بنابر اعلام انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران، رعایت برخی نکات که در این مطلب اشاره شده است، می تواند تا حد زیادی از سرایت بیماری COVID-۱۹ از طریق نان جلوگیری کند.