جلسه کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت زندان های استان با محور بررسی اقدامات انجام شده اخیر در ندامتگاه تهران بزرگ در محل سالن کنفرانس اداره کل برگزار شد.