موضوع «کرونا» در شکل گیری و پرداخت ویژه برنامه های امسال صبح عید با شما بی تاثیر نبوده است.