والدین نباید لجبازی کودکان را تحریک کنند، درس خواندن و تماشای تلویزیون برای یادگیری درس ها به یک چالش تبدیل و منجر به لجبازی کودک با والد شود.