همزمان با حضور حناچی و برخی از اعضای شورای ششم شهر تهران پرچم سیاه امام حسین (ع) در پایتخت بر افراشته شد.