این ویبنار به همت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران روز دوشنبه 19 مهرماه 1400 از ساعت ۱۴ الی ۱۶  برگزار می شود.