فعال سازی شوراهای پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها و شهرستان ها و هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی در دستور کار جدی قرار دارد.