نمایشگاه دائمی با عنوان" شهر خوب یافتنی است نه ساختنی" در ساختمان شهرداری منطقه2 تهران برپا شد.