موارد مهمی که در این نشست شهردار منطقه به آنها اشاره کرد، ابتدا درباره آرامستان های تاریخی دولاب و تبدیل این بخش از منطقه به فضای گردشگری و تفریحی شرق و جنوب شرقی تهران بود.