ویژه برنامه های تابستان با عنوان «شادستان تهران 1400» با اجرای برنامه های متنوع در منطقه 3 تهران برگزار می شود.