آماده سازی پهنه شماره یک برای برپایی پردیس مشترک فرهنگی و پذیرایی از زائران با همکاری مناطق ۴، ۳،۸ و ۱۴ در حال انجام است.