«هویت سوت زنان و افرادی که نسبت به معرفی مفاسد اقتصادی و اداری با قوه قضاییه همکاری می کنند ناشناس باقی می ماند و از آنان حمایت می شود.»