تعداد 137 هزار نفر از کودکان زیر پنج سال در مناطق محروم کشور تحت پوشش این خدمت کمیته امداد هستند.