درست زمانی که انسان در مسیر، شروع به حرکت برای زندگی و موفقیت می‌کند، عده‌ای با جار زدن ایرادات وی در مسیرش سنگ اندازی می‌کنند.