سند توسعه محلات 12 گانه منطقه 3 تهران با تاکید بر محله محوری، ظرفیت سنجی و نیازسنجی مورد توجه قرار گرفته است.