معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۴ تهران از اجرای عملیات توموگرافی درختان این منطقه با هدف پایش و حفاظت از میراثِ کهنسال فضای سبز خبر داد.