یازدهمین نشست کارگروه فضاهای زیر سطحی با موضوع ارائه گزارش تهیه دستورالعمل افزایش ضریب ایمنی مترو و بررسی دستورالعمل سطح بندی حوادث مترو به صورت مجازی برگزار شد.