مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از اجرایی شدن طرح آموزش سرپرستی مددکاری اجتماعی (سوپروایزری) در خانواده های زیستی و جایگزین، خبر داد.