براساس دستورالعمل‌های ستاد هماهنگی پیشگیری از شیوع کرونا از فعالیت تمامی اصناف غیر ضروری ممانعت به عمل آمد.