مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مراکز معاینه فنی خبر داد.