مجرمان سایبری با انتشار برنامه‌های جعلی تحت عنوان تست کرونا به دنبال دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران هستند.