دانش آموزان می توانند در پویشی با نام یک دلیل نفرت از اسرائیل نیز شرکت کنند که در آن دانش آموزان دلیل خود را در قالب ویدیو و یا عکس نوشت در فضای مجازی با هشتگ #گنبد_پفکی منتشر می کنند.