مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران از اختصاص۲۲ سوله ورزشی پایتخت جهت انجام واکسیناسیون کرونا خبر داد.