گزارش طرح کاپ به عنوان یکی از ۴۱۳ پروژه برتر مدیریت شهری در وب‌سایت رسمی سازمان جهانی متروپلیس منتشر شد و مورد توجه متخصصان شهری قرار گرفت.