تمام اتفاقات سال ۹۸، به گونه‌ای رقم خورد که علیه صنعت توریسم و هتلداری بود و باعث زمین گیری این صنعت شد.