امسال شبکه ۵۰۰ نفره مردمی از بازرسان به صورت نامحسوس در هیئت ها حضور یافته و میزان رعایت ها را بررسی می کنند. نتیجه ارزیابی آنها از طریق مکانیزه ثبت و ضبط می‌شود.