میثم احمدی _ یک بازنشسته کشوری/ چرا نباید دفترچه هاي بيمه خدمات درماني تا برگه آخر اعتبار داشته باشد؟ مدتی پیش  از دفترچه بيمه نتوانستم براي مراجعه به پزشك و تهيه داروهايم استفاده كنم، چرا که تاريخ ...