جلسه هماهنگی پروژه زیر گذراستاد معین-آزادی با حضور مفاخریان شهردار منطقه9 پایتخت و میر حسینی مدیر عامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در دفتر شهردار منطقه 9 برگزار شد.