مناطق 22 گانه با کاشت گل و درخت در بوستان ها، ایجاد فرش گل در حاشیه بزرگراه ها و معابر اصلی و بهسازی وسایل ورزشی و بازی کودکان در بوستان ها به استقبال بهار می روند.