دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی گفت: کاهش ریسک، افزایش تاب آوری و مقاوم‌سازی از راهکارهایی است که خطرات ناشی از زلزله را کاهش می دهد.