مسئول اداره حریم معاونت شهرسازی منطقه 5 از بازگشایی مسیر دسترسی روستاهای رندان و تالون خبر داد .