بحث جمعیت یک بحث خبر محور نیست و باید دلایل افزایش و یا کاهش جمعیت واکاوی و تحلیل تهیه شود، در این زمینه نیز رسانه‌ها باید از خود ابتکار عمل نشان دهند.