سرچشمه رودهای تهران در منطقه یک است که این موهبت الهی خود مشکلاتی به همراه دارد و آن وجود گل و لای شسته شده در مسیر بوده که در محدوده منطقه یک رسوب می کند و‌ حوضچه ها نیازمند لایروبی های مستمر هستند.