والدین اضطراب خود نباید به کودک منتقل و مدام در خانه درباره این موضوع صحبت کنند، چراکه این نگرانی به کودک منتقل می‌شود.