وجود یک عامل به تنهایی نمی تواند عاملی برای شروع مصرف مواد اعتیاد آور باشد بلکه در یک نگاه کلی‌تر قرار گرفتن فرد در معرض عوامل خطر متعدد مصرف مواد اعتیاد آور است که باعث می شود میزان ابتلای فرد به ...