ماه حرام ماهی است که قتل، کشتار و جنگ در آن ممنوع است، براساس برخی نقل قول های به دست رسیده شاید بتوان گفت این رسم از دین حنیف گرفته شده است.