نصب دوچرخه ‌بند در برخی مدارس اجرایی شده و در دیگر مدارس نیز برحسب میزان تقاضای دانش‌آموزان دوچرخه‌سوار در دست اقدام است.